Suomen Uusiomuovi Oy

Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2 700 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Suomen Uusiomuovi Oy

Muovi noudetaan yhä useamman suomalaisen kotipihasta

Muovi noudetaan yhä useamman suomalaisen kotipihasta

Vesa Soini (vesa.soini a uusiomuovi.fi), 16.10.2018

Euroopan unioni on asettanut selkeän, mutta haasteellisen tavoitteen muovipakkausten ja muovin kierrätyksen tehostamiseksi. Myös tuoreessa Suomen muovitiekartassa haetaan suuntaa kohti uutta, kestävämpää muovitaloutta. Molempiin haasteisiin vastataan Suomen Uusiomuovi Oy:n ja Suomen Kiertovoima ry:n yhteistyöllä.

Kotitalouksien mahdollisuus muovipakkausten kierrättämiseen paranee jatkuvasti. Kotitalousmuoveja on kerätty alueellisen keräysverkoston, ekopisteiden, kautta mutta enenevässä määrin erilliskeräyksenä suoraan kotipihoista. Vaikka ekopisteverkostoa laajennettaisiin yhä, ei siten yksinään pystytä keräämään kierrätystavoitteiden saavuttamista edellyttävää muovimäärää. Kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen potentiaali onkin tunnustettu tukemaan kierrätystavoitteiden saavuttamista. 

Tällä hetkellä muovin erilliskeräys kiinteistöiltä on joko pakollisena tai vapaaehtoisena. Vapaaehtoista kiinteistöillä tapahtuva keräys on silloin, kun jätehuollon järjestämistä ohjaavat kunnalliset jätehuoltomääräykset eivät ole sisällyttäneet muovin tai muovipakkausten erilliskeräystä velvoitteeksi. Jätehuoltomääräyksiä on tarkistettu, jotta muovipakkausten keräys voitaisiin toteuttaa mahdollisimman helposti ja kustannustehokkaasti.

Muovin keräämisen
ympäristövaikutukset huomioitava

Suomen Uusiomuovi Oy ja Suomen Kiertovoima ry ovat syventämässä yhteistyötään muovipakkausten keräyksen tehostamiseksi ja kiertoon saattamiseksi. Kuntien jätelaitokset toimivat kaikkialla Suomessa ja pystyvät toteuttamaan muovipakkausten kiinteistökohtaisen keräyksen kustannustehokkaan keskitetyn kuljetusjärjestelmän ansiosta, mikäli sellainen on valittu kunnassa kuljetusjärjestelmäksi. Koska maan asukastiheys vaihtelee, joudutaan eri puolilla Suomea miettimään, missä laajuudessa muovin erilliskeräys suoraan kiinteistöiltä on järkevää toteuttaa. Ympäristölle koituvat haitat saattavat joissakin tapauksissa olla hyötyjä suuremmat. Silloin muovipakkaukset on ympäristön kannalta järkevämpi kerätä sekajätteen joukossa. Taajamien suurissa asutuskeskittymissä ja asunto-osakeyhtiöissä keräyspotentiaali on suurempi ja kuljetuskustannukset saadaan pidettyä järkevässä suhteessa kerättyyn muovimäärään. Kiinteistöillä tapahtuvat muovipakkausten keräys tulee laajenemaan ja siten täydentämään alueellista ekopisteverkostoa. Jo nyt palvelu on tarjolla yli kahdelle miljoonalle suomalaiselle.

Yhtenä tehokkaampana muovin kiertoon saattamisen ratkaisuna voisi lisäksi olla, että kaikki kotitalouksien muovit, ei pelkästään muovipakkaukset, kerättäisiin yhdellä kertaa. ”Tätä kehittelemme ja suunnittelemme”, sanovat Suomen Uusiomuovin toimitusjohtaja Vesa Soinija Suomen Kiertovoiman toimitusjohtaja Riku Eksymä.

Osa muovista ei vielä
päädy materiaalina hyödynnettäväksi

Ennen kuin varsinainen kierrätys eli käytöstä poistetun muovin käyttö uusioraaka-aineena olisi mahdollista, muoveja tulee saada kerättyä tehokkaasti talteen. Toteutetun keräyksen jälkeen muovit on lajiteltava ja vain kierrätyskelpoiset muovit voidaan saattaa raaka-aineena hyödynnettävään muotoon.

On huomattava, että kerätty muovi ei vielä ole kierrätetty. Markkinoilla on pakkauksia, joiden kierrätys ei nykyisin käytettävällä teknologialla ole mahdollista. Alalla tehdään töitä, jotta tulevaisuudessa kaikki pakkaukset voidaan kierrättää, kehittämällä paremmin kierrätettäviä pakkauksia sekä uusia kierrätysratkaisuja.

”Jotta vuodeksi 2025 asetettu 50 % muovipakkausten kierrätysaste voidaan saavuttaa, tulee meidän kerätä selvästi yli puolet suomalaisten käyttämistä muovipakkauksista”, sanoo Suomen Uusiomuovin toimitusjohtaja Vesa Soini.

Muovin kierrätysinnostuksessa on tärkeätä säilyttää maltti ja kokonaisuuden hallinta. On muistettava, että kierrätystavoitteiden taustalla on ympäristönsuojelu. Ympäristönsuojelussa tulee ottaa huomioon muutakin kuin muovin keräys ”hinnalla millä hyvänsä”.

Kuntien jätelaitokset, jotka vastaavat kotitalouksien jätehuollosta, ja Suomen Uusiomuovi Oy, joka vastaa muovipakkausten kiertoon saattamisesta ovat keskeiset toimijat, jotta muovipakkausten keräys ja niiden kiertoon saattaminen eli kierrätys, toimisivat rinta rinnan. SUM ja KIVO asteittaan kohti korkeampia muovin keräys- ja kierrätystasoja.

Asukas voi parhaiten tukea muovin järkevää keräystä seuraamalla oman kunnan jätelaitoksen ohjeita muovipakkausten lajittelusta ja keräyksestä. Niin kauan kuin erilliskeräystä ei ole tavalla tai toisella toteutettu, saa lajitteluohjeet sekä lähimmän muovin keräyspisteen selville Suomen Kiertovoima ry:n ylläpitämältä kierrätys.info -nettisivustolta tai osoitteesta rinkiin.fi.

Suomen Uusiomuovi Oy:n ja Suomen Kiertovoima ry:n yhteinen tiedote julkaistu 16.10.2018Takaisin